مشتریان عزیز، لطفا مبالغ را فقط به یکی از حساب های زیر واریز نمایید و حتما اطلاعات دقیق واریز را در فرم تماس به مدیریت سایت اطلاع دهید.

تمامی حسابها بنام سیدعلی سیدموسوی می باشد.

بانک ملی

شماره کارت: 6037991401410562

شماره حساب: 0338712409001

بانک ملت

شماره کارت: 6104337081427005

شماره حساب: 4018478822

بانک سامان

شماره کارت: 6219861002080389

شماره حساب: 930280013663471