مشتریان عزیز، لطفا مبالغ را فقط به یکی از حساب های زیر واریز نمایید و حتما اطلاعات دقیق واریز را در فرم تماس به مدیریت سایت اطلاع دهید.

تمامی حسابها بنام سیدعلی سیدموسوی می باشد.

بانک ملی

شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۱۴۰۱۴۱۰۵۶۲

شماره حساب: ۰۳۳۸۷۱۲۴۰۹۰۰۱

بانک ملت

شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۰۸۱۴۲۷۰۰۵

شماره حساب: ۴۰۱۸۴۷۸۸۲۲

بانک سامان

شماره کارت: ۶۲۱۹۸۶۱۰۰۲۰۸۰۳۸۹

شماره حساب: ۹۳۰۲۸۰۰۱۳۶۶۳۴۷۱