• سلطان حسین (31)

 • اسماعیل اول (26)

 • اسماعیل دوم (1)

 • اسماعیل سوم (4)

 • سلیمان (صفی دوم) (8)

 • صفی (21)

 • طهماسب اول (28)

 • طهماسب دوم (21)

 • عباس اول (16)

 • عباس دوم (17)

 • عباس سوم (6)

 • محمد خدابنده (5)