نادر از افراد ایل افشار بود که در شمال خراسان سکونت داشت. او در جوانی به خدمت حاکم ابیورد از شهرهای خراسان آمد و به دلیل لیاقت هایی که از خود نشان داد، سرانجام جانشین او شد. در همین زمان فتنه ی افغان ها منجر به فتح اصفهان به دست محمود افغان شد. با سقوط اصفهان و قتل شاه سلطان حسین، شیرازه ی حکومت مرکزی از هم پاشید. پسر شاه سلطان حسین به نام طهماسب که از اصفهان به قزوین گریخته بود، خود را پادشاه ایران خواند، لیکن حکام نواحی مختلف کشور، حاضر به اطاعت از او نشدند و هریک برای خود حکومتی تشکیل دادند. محمود افغان نیز که فقط اصفهان و نواحی اطراف آن حکومت می کرد کمی بعد از به وسیله ی پسر عمویش، اشرف به قتل رسید. همزمان با این اوضاع و احوال، نادر که از میزان نفوذ خاندان صفوی در بین مردم آگاه بود، به شاه تهماسب دوم پیوسته، سردار سپاه او شد و توانست افغان ها را از ایران براند و پس از تصرف اصفهان، شاه طهماسب را به تخت نشاند.

  • ابراهیم افشار (4)

  • شاهرخ افشار (13)

  • عادلشاه افشار (10)

  • نادر دوم (نادر میرزا) افشار (1)

  • نادر شاه (21)